Skip to main content

Select Language:

Powerwise Pupils At Ysgol Llanystumdwy Learn How To Play Safe And Stay Safe Around Electricity With ScottishPower

16/02/2011

ScottishPower kicked-off the next phase of its primary school safety education programme in Llanystumdwy this week when pupils at Ysgol Llanystumdwy were paid a visit by the energy company’s specialist safety teacher – ably assisted by Sparky the Crow.

Pupils from Reception to Year 6 took part in lively interactive sessions which taught them how to identify potential electrical safety hazards. This ranged from households dangers, such as using cutlery to retrieve bread from a toaster, to staying safe near substations and overhead power lines outdoors.

Unfortunately across the UK incidents occur every year where people are injured and even killed by coming into contact with electricity. From kites and fishing rods coming into contact with power lines, to accidents in the home, many of these injuries can be avoided with the right precautions.

In the past 10 years, 131 people have been killed and 3,374 injured through accidents or by deliberate interference with electricity supplies in the UK*. ScottishPower’s proactive primary school education programme is focussed on helping children to be more aware of electricity and to be able to identify yellow and black danger signs, so that from an early age they have the understanding needed to avoid potentially dangerous situations.

In the last seven years the company’s qualified teaching staff have spoken to more than 330,000  school children across the ScottishPower operating areas of central and southern Scotland and Merseyside and North Wales.

At the end of the session, teachers at the school were given a comprehensive PowerWise Resource Pack. It contains lesson plans, classroom activities, and all the resources needed for teachers to reinforce the ScottishPower safety messages throughout the year.

Frank Mitchell, Director of ScottishPower Energy Networks, said: “We had a fantastic response from the pupils at Ysgol Llanystumdwy. We are always pleasantly surprised by the knowledge that the children already have about electricity and its potential dangers, and we hope that the activities they took part in today will help to develop their understanding further to help them to stay safe.

“Even though electricity is around us most of the time, it is safe as long as it respected. That is the key message that we want the children to take away with them. We hope that the school will be able to plan future lessons using the resource pack provided.

Mrs Davey, Head Teacher at Ysgol Llanystumdwy, said: “The lesson was very professional and very worthwhile - the children have thoroughly enjoyed the experience.”

Doug Wilson, ScottishPower’s Director of Health and Safety, added: “Safety is without compromise in ScottishPower. Public safety and the safety of our customers and staff is built into everything we do and it is critical to be proactive and innovative in our approach”

Notes to Editors:

*Figures from the Energy Networks Association
http://2010.energynetworks.org/public-safety/

Media Information: Paul Ferguson: 0141 566 4515 / 07702 665 924


Disgyblion Powerwise Yn Ysgol Llanystumdwy Yn Dysgu Gyda ScottishPower Sut Mae Chwarae'n Ddiogel Ac Aros Yn Ddiogel O Amgylch Trydan

Roedd ScottishPower wedi dechrau cam nesaf ei raglen addysg diogelwch ysgolion cynradd yn Llanystumdwy wythnos yma, pan gafodd disgyblion yn Ysgol Llanystumdwy ymweliad gan athro diogelwch arbenigol y cwmni ynni - a gafodd help llaw gan Sparky y Frân.

Cafodd disgyblion o Ddosbarth derbynn i Ddosbarth 6 gyfle i gymryd rhan mewn sesiynau rhyngweithiol bywiog a oedd yn dangos iddynt sut mae adnabod peryglon trydanol posibl. Roedd hyn yn amrywio o beryglon yn y cartref, megis defnyddio cyllell neu fforc i nôl bara o'r tostiwr, i aros yn ddiogel wrth ymyl is-orsafoedd a gwifrau pŵer uwchben.

Yn anffodus, ceir digwyddiadau yn y DU bob blwyddyn sy'n arwain at anafiadau a hyd yn oed marwolaethau drwy ddod i gysylltiad â thrydan. O farcud a gwialen bysgota yn dod i gysylltiad â gwifrau pŵer, i ddamweiniau yn y cartref, mae modd osgoi nifer o'r anafiadau hyn drwy fod yn ofalus.

Dros y 10 mlynedd diwethaf, mae 131 o bobl wedi cael eu lladd a 3,374 wedi cael eu hanafu drwy ddamweiniau neu drwy ymyrryd yn fwriadol â chyflenwadau trydan yn y DU*. Mae rhaglen addysg ragweithiol ScottishPower ar gyfer ysgolion cynradd yn canolbwyntio ar helpu plant i fod yn fwy ymwybodol o drydan a gallu adnabod yr arwyddion perygl melyn a du. Bydd hyn yn helpu i sicrhau eu bod yn deall sut mae osgoi sefyllfaoedd a allai fod yn beryglus o oed ifanc.

Dros y saith mlynedd diwethaf mae staff dysgu cymwysedig y cwmni wedi bod yn siarad â dros 330,000 o blant ysgol ar draws ardaloedd gweithredu ScottishPower sef Gogledd Cymru, canol a de'r Alban a Glannau Mersi.

Ar ddiwedd y sesiwn, cafodd athrawon yr ysgol Becyn Adnoddau PowerWise cynhwysfawr. Mae'n cynnwys cynlluniau gwersi, gweithgareddau ar gyfer yr ystafell ddosbarth a'r holl adnoddau mae eu hangen ar athrawon er mwyn atgyfnerthu negeseuon diogelwch ScottishPower drwy gydol y flwyddyn.

Dywedodd Frank Mitchell, Cyfarwyddwr ScottishPower Energy Networks: "Cawsom ymateb ffantastig gan ddisgyblion Ysgol Llanystumdwy. Rydyn ni bob tro'n cael ein synnu gan gymaint y mae'r plant yn ei wybod am drydan a'i beryglon posibl yn barod. Rydyn ni'n gobeithio y bydd y gweithgareddau roedd y plant wedi cymryd rhan ynddyn nhw heddiw yn helpu i ddatblygu eu dealltwriaeth ymhellach fyth i'w helpu i aros yn ddiogel.

"Er bod trydan o'n hamgylch ni drwy'r amser bron, mae'n ddiogel cyn belled â'i fod yn cael ei barchu. Dyna'r neges allweddol rydyn ni am i'r plant ei chofio. Rydyn ni'n gobeithio y bydd yr ysgol yn gallu cynllunio gwersi ar gyfer y dyfodol drwy ddefnyddio'r pecyn adnoddau.

Dywedodd Mrs Davey, Pennaeth Ysgol Llanystumdwy: "Roedd y wers yn broffesiynol iawn ac yn werth chweil - mae'r plant wedi mwynhau'r profiad yn arw."

Ychwanegodd Doug Wilson, Cyfarwyddwr Iechyd a Diogelwch ScottishPower: "Mae diogelwch yn hollbwysig yn ScottishPower. Mae diogelwch y cyhoedd a diogelwch ein cwsmeriaid a'n staff yn rhan o bopeth a wnawn ac mae'n bwysig ein bod yn rhagweithiol ac yn arloesol."

Nodyn i Olygyddion:

*Ffigurau gan y Gymdeithas Rhwydweithiau Ynni
http://2010.energynetworks.org/public-safety/

Gwybodaeth i’r Cyfryngau: Paul Ferguson: 0141 566 4515 / 07702 665 924

Footer